Regulamin

Regulamin do pobrania

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO miodowamydlarnia.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.miodowamydlarnia.pl, jest Marek Guszczyn, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Miodowa Mydlarnia Marek Guszczyn, z siedzibą w Białymstoku, ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok, numer NIP: 542-102-31-07, REGON 050288982, telefon: 603 95 99 33, e-mail: [email protected]
2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.miodowamydlarnia.pl.
3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.miodowamydlarnia.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią.
4. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej www.miodowamydlarnia.pl służą wyłącznie do celów poznawczych i nie mogą być użyte do diagnozowania chorób lub zastępować porady lekarskiej. Klient ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się ze składem produktu, aby wykluczyć potencjalne reakcje alergiczne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji i użycie produktu niezgodne z przeznaczeniem.
5. Ze względu na rękodzielniczy charakter kosmetyków wytwarzanych przez Miodową Mydlarnię, poszczególne produkty mogą nieznacznie różnić się między sobą kolorem, kształtem i wagą.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający / Usługodawca / Administrator – Marek Guszczyn, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Miodowa Mydlarnia Marek Guszczyn, z siedzibą w Białymstoku, ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok, numer NIP: 542-102-31-07, REGON 050288982, telefon: 603 95 99 33, e-mail: [email protected]
2. Klient / Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
3. Sklep internetowy (Sklep) Miodowa Mydlarnia – serwis internetowy dostępny pod adresem www.miodowamydlarnia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
4. Produkt / Produkty – produkty prezentowane do sprzedaży w cenie detalicznej w Sklepie internetowym.
5. Cena – cena brutto Produktu nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Produktu do Klienta.
6. Koszt dostawy – opłata za dostawę Produktu od Sprzedającego do Klienta.
7. Zamówienie – zamówienie na Produkt złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.
9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez przekaz danych (na odległość) na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
10. Konto – Usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie internetowym.
11.Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, który umożliwia utworzenie Konta.
12. Formularz Zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, który umożliwia złożenie Zamówienia.

III. Warunki korzystania ze sklepu

1.Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego Miodowej Mydlarni, jakie powinien spełniać komputer:

*system operacyjny Windows XP, Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0
*dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 KB/s dla pobierania informacji i 512 KB/s dla wysyłania informacji
*przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i JavaScripty, z włączoną obsługą plików Cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop–up)
*rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 –bit
*karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość
*sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych.
3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania Sklepu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.
5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu.

IV. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Usługa elektroniczna Konto dostępna jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Miodowa Mydlarnia Marek Guszczyn, ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok.
4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę”. Szczegóły dotyczące zawierania Umowy sprzedaży zawarte są w rozdziale V Zawarcie umowy sprzedaży.
5. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
6. Korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
7. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Miodowa Mydlarnia Marek Guszczyn, ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok.

V. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje zaprezentowane w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia 24h/dobę przez siedem dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.miodowamydlarnia.pl.
3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.miodowamydlarnia.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie rodzaju i ilości Produktów, danych osobowych, wyboru płatności i rodzaju dostawy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Produktów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
7. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów weryfikujących poprawność danych, które wprowadza Klient, za wyjątkiem mechanizmów sprawdzających ich kompletność. Odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych spoczywa na Kliencie.
8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” potwierdzającego złożenie Zamówienia.
9. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z:

*oświadczeniem o znajomości i zgody na przestrzeganie Regulaminu Sklepu internetowego Miodowej Mydlarni
*wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Sklepu
*wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty

10. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie to następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
11. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Klient zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
12. Umowa sprzedaży zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od Umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII Odstąpienie od Umowy.
13. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób określony w rozdziale IX Reklamacje.
14. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i terminie określonych w rozdziale VII Odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uznaje się ją za niezawartą. Jeśli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę kupna, oferta przestaje wiązać.

VI. Ceny i formy płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy łącznej ceny Zamówienia, na którą składają się ceny zamawianych Produktów i koszt ich dostawy.
2. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

*przelewem bankowym
*gotówką za pobraniem

4. Przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o dostępnych formach płatności.
5.Termin uiszczenia opłaty za zamówione Produkty wynika z formy płatności wybranej przez Klienta. Poza płatnością gotówką za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem zamówionych Produktów.

VII. Warunki dostawy

1. Umowa sprzedaży zobowiązuje Sprzedawcę do dostarczenia Produktów, które są przedmiotem tej Umowy na adres podany przez Klienta w Umowie, a Klient zobowiązany jest te Produkty odebrać.
2. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy:

*dostawa na adres Klienta
*odbiór osobisty

3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Płatności, dostawa i koszt wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione Produkty:

*niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem, chyba że strony Umowy dokonały innego, indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie,
*niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni roboczych od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem.

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, zamówione Produkty będą gotowe do odbioru niezwłocznie, lecz nie później niż 2 dni robocze od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że strony Umowy dokonały innego, indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości do odbioru zamówionych Produktów.
6. W sytuacjach niezależnych od Sklepu, które mogą uniemożliwić wysyłkę zamówionych Produktów lub odbiór osobisty przez Klienta w wyżej wymienionych terminach, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia. Klient może wówczas:

* wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia
*zrezygnować z realizacji części Zamówienia
* zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości

7. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia o którym mowa w punkcie VII.6, z powodu braku możliwości jego częściowej lub pełnej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu Zamówienia należność, Sprzedający zwraca wpłaconą przez Klienta kwotę (odpowiednio: częściowo lub w całości) na rachunek wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o decyzji Klienta. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.
8. Dostawa Produktów dostępna jest tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki z zamówionymi Produktami bez podania przyczyny. Od momentu odstąpienia od umowy Klient ma 14 dni na zwrot Produktów do Sklepu na swój koszt.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Sprzedawcy: Miodowa Mydlarnia Marek Guszczyn, ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok, lub mailem na adres: [email protected] Klient może skorzystać z Formularza Odstąpienia od Umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, będącym jednocześnie załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Formularz ten jest dołączany przez Sprzedawcę również do każdego Zamówienia dostarczanego do Klienta. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym Cenę Produktów i Koszt dostawy najpóźniej do 14 dnia od dnia otrzymania wysłanego przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkty od Klienta, może powstrzymać się od zwrotu kosztów Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktów, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sprzedawca dokona zwrotu należności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi tylko koszt zwykłego najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Jeśli więc Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionego przez Klienta dodatkowego kosztu.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi m.in. do Umów:

*w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
*w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
*w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
*w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

IX. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku stwierdzenia wady, Klient może skorzystać z prawa złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres [email protected], lub na adres Sprzedawcy: Miodowa Mydlarnia Marek Guszczyn, ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

* imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Klienta,
* datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
* przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
* opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Reklamacja może zostać złożona na Formularzu reklamacji, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu, będącym jednocześnie załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
4. Klient składający reklamację jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt i adres Sprzedawcy: ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok, 15-204 Białystok. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt dostarczenia wadliwego Produktu zostanie zwrócony Klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z Produktem, którego dotyczy reklamacja wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Sprzedawca zawiadomi Klienta składającego reklamację o rezultacie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub na adres e-mail podany w reklamacji.
6. W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Produkty. Koszt dostawy nowego Produktu, jak i tego, co do którego uznano reklamację, ponosi Sprzedawca.
7. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Produkt zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Produkt w miejscu i terminie uzgodnionym przez obie strony.

  Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną, chyba że Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli przedmiotem Sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W terminach określonych w niniejszym punkcie, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towarów lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna Towaru polega na jego niezgodności z umową i występuje w szczególności, jeżeli:
  1. nie ma on właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma on właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
  4. został on wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym,
  5. został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że Towar nie ma właściwości wynikających z tych publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy Sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy Sprzedaży.
 5. Wada prawna Towaru występuje w szczególności, jeżeli:
  1. stanowi on własność osoby trzeciej,
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej,
  3. z decyzji lub orzeczenia właściwego organu wynika ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Obniżona cena o której stanowi niniejszy punkt, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów wadliwych. Jeżeli z powodu wady Towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Towaru oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów (a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu – w przypadku wady prawnej). Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a niniejszą normę stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia Towaru wolnego od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.
 8. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy jego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednak jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów, przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.
 9. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta Towar wadliwy w razie jego wymiany na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Jeżeli z zawartej umowy wynika, iż dostarczanie Towarów ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Konsumenta nie dostarczył zamiast Towarów wadliwych takiej samej ilości Towarów wolnych od wad, Konsument może od umowy odstąpić także co do części Towarów, które mają być dostarczone później.
 11. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem Towarów, Konsument może odesłać Towar na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 12. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

X. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.miodowamydlarnia.pl jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Składając zamówienie w Sklepie i podając swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia. Klienci Sklepu w każdej chwili mają możliwość wglądu, kontroli, poprawiania oraz aktualizacji swoich danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia Klienta. Każdorazowo dane osobowe wymagane w celu zawarcia Umowy są wskazywane na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu.
4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta ma na celu zawarcie i realizację Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznej (np. Konto, Newsletter), bezpośredni marketing Produktów i usług Sprzedawcy oraz wyrażanie przez Klienta opinii o zawartej Umowie sprzedaży.
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego Miodowa Mydlarnia: imię i nazwisko, adres dostawy /zamieszkania/siedziby firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz dodatkowo nazwę firmy i numer NIP Klienta w przypadku Klientów nie będących konsumentami.
6. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
7. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę, będącym Usługodawcą usług elektronicznych mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez prawo.

XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci innego urządzenia – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego przez odwiedzających w celu dostarczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną, w celach marketingowych oraz statystycznych, w szczególności w celu:

*identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani
*zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia
*zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego
*dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego
*prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego.

3. W każdej chwili, każdy Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Jednakże, ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania Cookies spowoduje, że utrudnione lub niemożliwe będzie dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym www.miodowamydlarnia.pl (np. poprzez brak zapamiętywania produktów w koszyku).
4. Administrator przetwarza także dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby, które odwiedzają stronę Sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronach Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte w ramach zawartych Umów przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie wszystkim Klientom w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.miodowamydlarnia.pl. W ten sposób Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy o świadczenie usług. Regulamin dostępny jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

Oświadczenie – pobierz

Zgłoszenie reklamacji – pobierz