Darmowa dostawa od 170,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin programu lojalnościowego

1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym, adresowanym do klientów sklepu internetowego www.miodowamydlarnia.pl. 
Regulamin definiuje zasady przyznawania i wydawania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
2. Program Lojalnościowy realizowany jest od dnia 27.10.2023r. do odwołania. Termin odwołania Programu Lojalnościowego zostanie podany przez Organizatora do wiadomości Uczestników z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.

3. Wykorzystanie rabatu przy użyciu zebranych Punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

4. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem Lojalnościowym, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący:
 sklep@miodowamydlarnia.pl.


2. Definicje


Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Uczestnik  osoba fizyczna, która zawiera z Organizatorem umowę sprzedaży na odległość, posiadająca konto na stronie sklepu internetowego pod adresem www.miodowamydlarnia.pl.
2. Organizator - Miodowa Mydlarnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rycerskiej 5/2, 15-157 Białystok. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000940875.
3. Prod
ukty  towary oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
4. Program Lojalnościowy  program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Rabat - upust kwotowy, adekwatny do liczby punktów zebranych przez Uczestnika.
6. Punkty  punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające wymianę określonej ich ilości na warunkach określonych w Regulaminie.
7. Platforma Zakupowa  platforma zakupowa do składania zamówień dostępna pod adresem www.miodowamydlarnia.pl, za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Uczestnika. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do aktualnego stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego.

 

3. Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym


1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową.

3. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik zobowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.


4. Warunki Programu Lojalnościowego, zasady przyznawania punktów


1. Punkty przyznawane  zgodnie następującymi zasadami:


    1) za każde pełne 10 zł brutto wydane na zakup Uczestnik otrzymuje Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w górę do pełnych części dziesiętnych groszy. 
Do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.

    2) za napisanie opinii o zakupionym przez siebie Produkcie na stronie www.miodowamydlarnia.pl - Uczestnik otrzymuje 2 Punkty, przy czym Uczestnik może otrzymać Punkty jedynie za pierwszą opinię o danym produkcie

    3)  za zapisanie się do newslettera przy użyciu konta założonego na stronie www.miodowamydlarnia.pl - Uczestnik otrzymuje 5 Punktów.


2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane
za ten zakup zostaną anulowane.

3. Każdy Uczestnik po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej może sprawdzić ilość 
posiadanych Punktów.
4. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów  na warunkach wskazanych w danej akcji.

5. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wymiany Punktów na Rabat w momencie zakończenia trwania Programu Lojalnościowego zgodnie z pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

 

5. Wymiana Punktów na Rabaty


1. Przyznanie Uczestnikowi wymiany Punktów na Rabaty w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika Punktów w trakcie trwania Programu
.
2. 
Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów Uczestnik ma możliwość wykorzystania wybranego Rabatu w zamian za Punkty w ilości adekwatnej do środków wydanych dotychczas na zakupy.

3. Organizator przewiduje możliwość wyboru Rabatu o następujących wartościach:

  • 5 Punktów wymiennych na 5 zł Rabatu na zakupy         
  • 10 Punktów wymiennych na 10 zł Rabatu na zakupy          
  • 15 Punktów wymiennych na 15 zł Rabatu na zakupy         
  • 20 Punktów wymiennych na 20 zł Rabatu na zakupy      
  • 25 Punktów wymiennych na 25 zł Rabatu na zakupy    
  • 30 Punktów wymiennych na 30 zł Rabatu na zakupy   
  • 40 Punktów wymiennych na 40 zł Rabatu na zakupy    
  • 50 Punktów wymiennych na 50 zł Rabatu na zakupy
  • 75 Punktów wymiennych na 75 zł Rabatu na zakupy
  • 100 Punktów wymiennych na 100 zł Rabatu na zakupy

4. Uprawnienie do korzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.  

5. W czasie trwania Programu Lojalnościowego warianty Rabatów mogą być modyfikowane przez Organizatora.
6. Stan ilości Punktów uzyskanych przez Uczestnika jest zmniejszany o wartość Punktową zamówionych przez niego Produktów.

7. 
Produkty dostarczane są na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika na potrzeby dostawy Produktów zamawianych przez Platformę Zakupową. W przypadku awizo, gdy zamówienie nie zostanie odebrane lub nieprawidłowy adres uniemożliwia jego skuteczne dostarczenie, przesyłka wraca ono do Organizatora, a przyznane Punkty zostają cofnięte. W takim przypadku ponowna wysyłka następuje po uzgodnieniu z Uczestnikiem. Skuteczne dostarczenie zamówienia skutkuje przywróceniem cofniętych wcześniej Punktów.  
8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Rabatów ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.
9. Wymiana Punktów na Rabaty jest dobrowolna.

 

6. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestników (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO)Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania 
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem za pomocą adresu e-mail sklep@miodowamydlarnia.pl.
5. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą w posiadaniu Organizatora oraz pracowników podmiotów współpracujących z Organizatorem obsługujących systemy informatyczne związane z obsługą działalności Organizatora.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu lojalnościowego
.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do:

     1)  żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych;

     2) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres sklep@miodowamydlarnia.pl, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

     3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników.


7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia Programu Lojalnościowego


Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@miodowamydlarnia.pl lub też pisemnie na adres Organizatora (Miodowa Mydlarnia Sp. z o.o., ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok)Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.


8. Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Miodowa Mydlarnia Sp. z o.o., ul. Rycerska 5/2, 15-157 Białystok) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 sklep@miodowamydlarnia.pl z dopiskiem „Reklamacja  Program Lojalnościowy”.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest niezmienna i ostateczna. 


9. Postanowienia końcowe


1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Programu Lojalnościowego.

2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz  w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

pixel